Net fishing in China – Chinese traditional fishing – barry nana

20

Source: Net fishing